Cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật Căn cước trong Công an nhân dân”
Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Căn cước số 26/2023/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 27/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024, thực hiện Kế hoạch số 164/KH-BCA-V03 ngày 26/3/2024 của Bộ Công an, Kế hoạch số 2950/KH-QLHC-TTDLDC ngày 11/4/2024 của Cục C06 về việc tổ chức Cuộc thi viết: “Tìm hiểu Luật Căn cước trong Công an nhân dân”

Công an tỉnh Ninh Bình tổ chức Cuộc thi trong lực lượng Công an Ninh Bình như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Căn cước trong lực lượng Công an Ninh Bình theo Kế hoạch số 553/KH-CAT-PV01 ngày 13/3/2024 của Công an tỉnh; Chương trình số 296/CTr-CAT-PV01 ngày 07/02/2024 về công tác pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp năm 2024 của Giám đốc Công an tỉnh.

- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Công an Ninh Bình những nội dung của Luật Căn cước và các văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành để thực hiện thống nhất, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tham mưu, thực hiện nhiệm vụ được giao; đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ, chiến sĩ.

2. Yêu cầu

- Việc tổ chức Cuộc thi phải thực hiện theo chỉ đạo của các văn bản của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước.

- Xác định cụ thể các nội dung liên quan đến công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị Công an trong tỉnh đối với việc tổ chức Cuộc thi, bảo đảm kịp thời, hiệu quả và khoa học.

- Việc tổ chức Cuộc thi phải được tổ chức với tinh thần nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; nội dung thi bảo đảm tính phổ thông, bám sát mục đích Cuộc thi. Lãnh đạo các đơn vị Công an trong tỉnh tạo điều kiện để động viên, khuyến khích cán bộ, chiến sỹ tham gia Cuộc thi đầy đủ.

- Bảo đảm tất cả cán bộ, chiến sỹ các đơn vị Công an trong tỉnh biết và tham gia dự thi theo hình thức tập thể hoặc cá nhân, trừ thành viên Ban Giám khảo, Tổ Thư ký giúp việc Cuộc thi.

II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI, NỘI DUNG, HÌNH THỨC, QUY MÔ TỔ CHỨC VÀ GIẢI THƯỞNG

1. Đối tượng dự thi :

- Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Công an trong tỉnh.

- Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký giúp việc cho Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Cuộc thi không được tham gia dự thi.

2. Nội dung Cuộc thi: Trả lời câu hỏi về các nội dung liên quan đến Luật Căn cước số 26/2023/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 27/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

3. Hình thức thi

- Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi viết bằng tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy trên khổ giấy A4, rõ ràng, sạch sẽ.

- Đối tượng dự thi có thể lựa chọn hình thức dự thi cá nhân hoặc theo tập thể (không quá 05 thành viên).

- Khuyến khích các bài dự thi thực hiện công phu, hình thức đẹp, có hình ảnh, tư liệu phong phú.

4. Bài dự thi không hợp lệ

- Bài dự thi của người không thuộc đối tượng dự thi.

- Bài dự thi có nội dung sao chép của người khác dưới mọi hình thức.

- Bài dự thi gửi quá thời hạn quy định.

5. Giải thưởng Cuộc thi

a) Cơ cấu giải thưởng

- 02 Giải Nhất (01 tập thể, 01 cá nhân):

+ Giải Nhất tập thể: 3.000.000 đồng;

+ Giải Nhất cá nhân: 1.500.000 đồng.

- 04 Giải Nhì (02 tập thể, 02 cá nhân):

+ Giải Nhì tập thể: 2.000.000 đồng;

+ Giải Nhì cá nhân: 1.000.000 đồng.

- 06 Giải Ba (03 tập thể, 03 cá nhân):

+ Giải Ba tập thể: 1.500.000 đồng;

+ Giải Ba cá nhân: 700.000 đồng.

- 08 Giải Khuyến khích (03 tập thể, 05 cá nhân):

+ Giải Khuyến khích tập thể: 1.000.000 đồng;

+ Giải Khuyến khích cá nhân: 500.000 đồng.

b) Hình thức khen thưởng

Ban Tổ chức Cuộc thi tặng Giấy Chứng nhận cho các tập thể, cá nhân có thành tích đạt giải trong Cuộc thi.

III. NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Tổ chức phát động, tuyên truyền về Cuộc thi

- Công an tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trong lực lượng Công an Ninh Bình; các đơn vị Công an trong tỉnh tổ chức phát động Cuộc thi trong đơn vị mình ngay sau khi nhận được Kế hoạch tổ chức Cuộc thi.

- Phòng Tham mưu phối hợp với Phòng Công tác đảng và Công tác chính trị tuyên truyền, phát động Cuộc thi trên Trang Thông tin điện tử của Công an tỉnh và các hình thức phù hợp khác.

- Phòng Công tác đảng và Công tác chính trị chủ trì phối hợp với Báo Ninh Bình và các cơ quan truyền thông xây dựng các tin, bài, chuyên mục, phóng sự đưa tin tuyên truyền về Cuộc thi.

2. Thành lập Ban Tổ chức, Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi; Ban Giám khảo, Tổ Thư ký giúp việc Ban Giám khảo Cuộc thi

- Giao Phòng Tham mưu Công an tỉnh báo cáo, đề xuất Giám đốc Công an tỉnh thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Bộ phận thư ký giúp việc của Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Cuộc thi trước ngày 20/4/2024. Đội Pháp chế và QLKH - Phòng Tham mưu là Cơ quan Thường trực có trách nhiệm nhận bài thi, tổng hợp kết quả và thực hiện một số nhiệm vụ khác phục vụ việc chấm thi theo yêu cầu của Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Cuộc thi.

- Ban Tổ chức Cuộc thi có trách nhiệm chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Cuộc thi đảm bảo hiệu quả, khách quan, chất lượng; tổ chức thành lập Ban Giám khảo, Tổ Thư ký giúp việc Ban Giám khảo Cuộc thi; xây dựng đáp án và các tài liệu phục vụ việc chấm thi (thang điểm, cách chấm điểm, phiếu điểm…).

- Ban Giám khảo có trách nhiệm tổ chức chấm thi đối với các bài dự thi của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Công an trong tỉnh trung thực, chính xác, công bằng và khách quan. Hoàn thành công tác chấm thi trước ngày 15/8/2024.

3. Ban hành thể lệ, bộ câu hỏi và đáp án

Phòng Tham mưu công khai đăng tải thể lệ, bộ câu hỏi và gợi ý trả lời Cuộc thi tại mục tải File trên trang mạng nội bộ của Công an tỉnh và Trang thông tin điện tử của Công an tỉnh, đồng thời gửi cho các đơn vị để cán bộ, chiến sĩ tham khảo khi có hướng dẫn của Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp Bộ Công an.

4. Tổ chức chấm thi, tổng kết và trao giải Cuộc thi

- Sau khi Bộ Công an, Công an tỉnh ban hành thể lệ, bộ câu hỏi Cuộc thi, các đơn vị tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ làm bài thi và gửi Bài dự thi về Đội Pháp chế và QLKH - Phòng Tham mưu trước ngày 20/7/2024.

- Từ ngày 01/8/2024 đến ngày 15/8/2024: Ban Giám khảo tổ chức 02 vòng chấm thi và lựa chọn những bài xuất sắc để đề xuất Giám đốc Công an tỉnh trao giải đối với cá nhân và tập thể xuất sắc.

- Lựa chọn 03 bài thi xuất sắc nhất của Công an tỉnh gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi của Bộ Công an (qua Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp) trước ngày 10/9/2024 để tham dự Cuộc thi cấp Bộ.

5. Kinh phí

- Kinh phí tổ chức Cuộc thi được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác (nếu có).

- Phòng Tham mưu phối hợp với Phòng Hậu cần đề xuất Giám đốc Công an tỉnh bố trí kinh phí để tổ chức Cuộc thi.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, Thủ trưởng các đơn vị Công an trong tỉnh triển khai thực hiện đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị và gửi Bài dự thi về Ban Giám khảo Cuộc thi (qua Đội Pháp chế và QLKH, Phòng Tham mưu) đảm bảo thời gian quy định.

2. Phòng PV01 là Cơ quan thường trực Cuộc thi có trách nhiệm giúp Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Cuộc thi theo dõi, hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo kết quả tổ chức Cuộc thi trong Công an Ninh Bình báo cáo Giám đốc Công an tỉnh và Bộ Công an theo quy định./.

  • Từ khóa :
Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập