Thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 69/KH-UBND, ngày 19/4/2024 của UBND huyện Gia Viễn về thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán năm 2024.

 với mục đích tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác phòng, chống mua bán người nói chung và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về nói riêng; giảm nguy cơ nạn nhân bị mua bán và mua bán trở lại; nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về, đảm bảo sự bình đẳng, nạn nhân bị mua bán được tiếp cận, sử dụng các dịch vụ hỗ trợ và hòa nhập cộng đồng bền vững. 

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 21/7/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Gia Viễn về việc thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030. Đảm bảo sự thống nhất, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, giữa các cấp, các ngành trong công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về; tăng cường nguồn lực thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán và hỗ trợ dựa trên đặc điểm, nhu cầu của nạn nhân đảm bảo nguyên tắc lấy nạn nhân làm trung tâm, đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật. Qua đó xác định rõ trách nhiệm trong phân công cụ thể đối với cơ quan, đơn vị, có sự lồng ghép hiệu quả với việc thực hiện các nhiệm vụ chung của từng cơ quan, đơn vị. 

Huy động, khuyến khích sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân và toàn xã hội trong công tác hỗ trợ nạn nhân; đẩy mạnh công tác phối hợp liên ngành từ đó nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, chuyển tuyến trong hỗ trợ nạn nhân bị mua bán; tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ nhằm giúp nạn nhân hòa nhập cộng đồng, tránh bị mua bán trở lại.  Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền; đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức cho cá nhân, gia đình và cộng đồng về công tác phòng, chống mua bán người nói chung và công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về nói riêng. Phấn đấu 100% người sau khi được xác định là nạn nhân được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ theo nhu cầu và hưởng các chế độ hỗ trợ theo quy định, đảm bảo quyền và lợi ích của nạn nhân.

Cán bộ làm công tác hỗ trợ nạn nhân các cấp được tập huấn, nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng tiếp cận, hỗ trợ nạn nhân, đảm bảo việc thực hiện tiếp cận và hỗ trợ dựa trên quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nạn nhân.

Với các nhiệm vụ và giải pháp đẩy mạnh các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cho chính quyền các cấp, cơ quan, tổ chức, người dân, nhất là người có nguy cơ cao và nạn nhân bị mua bán trở về; Nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về phù hợp với thực tiễn cũng như công ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia; Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác phòng chống mua bán người và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán; Lồng ghép nội dung phòng, chống mua bán người vào các chương trình phòng, chống tội phạm; phòng, chống tệ nạn xã hội; trợ giúp xã hội; giảm nghèo, dạy nghề, giải quyết việc làm, bình đẳng giới, bảo vệ trẻ em và các chương trình phát triển kinh tế xã hội khác; Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về hỗ trợ nạn nhân; thống kê số liệu hỗ trợ nạn nhân bị mua bán; Thực hiện công tác phối hợp liên ngành và hợp tác quốc tế trong công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán ./.

                                                                                                         Tổng hợp BVHTT

                                                                                         

  • Từ khóa :
Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập